PROFIL  ATELIÉRU

Od roku 1992 ateliér ponúka projektové služby v oblasti územného plánovania, urbanizmu, architektúry a interiéru, je zameraný na rekonštrukcie stavieb i novostavby, riešenie exteriérov aj interiérov budov, ponúka komplexnú projektovú dokumentáciu bytových a občianskych stavieb - v súlade s najnovšími trendmi v oblasti architektúry a stavebníctva, vypracuje realistický digitálny model projektovanej stavby.

Ing. arch. Juraj Císar
Ing. Katarína Sányová
Absolvent FA STU v Bratislave 1972-1978, projektová prax 6 rokov v  Pozemných Stavbách Nitra, 4 roky  v zahraničí ako expert na urba-    nizmus, architektúru a konštrukcie      na D.U.C.H de M´Sila v Alžírsku,          2 roky v Stavoprojekte             /Stapring/ v Nitre a od           roku 1992 súkromný                         architekt vo vlastnom                 ateliéri ORANT Nitra,                  od roku 2002 autori-                  zovaný architekt v                          SKA, reg. č. 0729AA.
Absolventka StF STU v Bratislave 1989 - 1994, následná pro- jektová prax 16 rokov v ateliéri ORANT Nitra, od roku 2005 autorizovaná staveb- ná inžinierka v SKSI, reg. č. 4579*SP*I1.