PORTFOLIO

Od svojho vzniku vypracoval ateliér viac než 150 kvalitných projektov, z ktorých najvýznamnejšie sú :

V portfóliu nie sú uvedené projektové práce od ukončenia štúdia na
FA SVŠT v roku 1978 do mája 1991, z toho 4 roky projektovej prá-
ce architekta v zahraničí /Alžírsko 1983-1987/, 6 rokov v pro-
jekcii PS Nitra so zameraním na bytové domy a občiansku
vybavenosť /1978 - 1983, 1987 - 1989/ a 2 roky práce v
Stavoprojekte /neskôr Stapringu/ Nitra /1989-1991/,
ani menšie projekty úprav záhrad, farebné rieše-
                nia fasád, interiérov a pod.